Dato: 29. april kl. 18.00

Sted: bestemmes senest 1 uke før møtet

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Endelig agenda og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før møtet.

Foreløpig Agenda, Ordinært årsmøte

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsmelding 2014
 5. Behandle regnskap 2014 i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta budsjett 2015
 9. Valg:
  • Leder og nestleder
  • 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

På vegne av styret i Larvik Squash 1,

Tore Hjartland

Leder